EllesBB


Datum
26 okt, 2015 - 31 dec, 2015

Elles BB, een kunstenaar ‘in’ formaat.

EllesBB

EllesBB

Op latere leeftijd is zij begonnen met schilderen, eerst met wat wankele stapjes, maar al snel ondervond zij waardering en erkenning in haar omgeving en na een aantal jaren ook in het buitenland. Wanneer je aan haar vraagt om iets over zichzelf te vertellen of een stukje te schrijven, dan zegt zij: “ik schilder”. Die uitspraak is ook kenmerkend voor haar werk, dat is wat zij doet.
Haar hele leven heeft ze zich beziggehouden met vormgeving, inrichting en mode. Zo heeft zij gewerkt voor een aantal bekende Nederlandse binnenhuisarchitecten en zelf heeft zij lange tijd een winkel gehad in Deventer. Eerst vintage en curiosa en later Amerikaanse seconds in combinatie met mode. Altijd heeft zij geprobeerd om haar omgeving mooi te maken en te verfraaien. Zij kan alleen rust vinden in een harmonieuze omgeving. En als die er niet is dan creëert ze die.
Waarom ben je dan gaan schilderen, vroeg ik. Haar antwoord was verbazingwekkend. Je verwacht een heel verhaal over opleiding, kunstacademie en buitenland. Maar ze zei: “ik was met mijn zusje bij Leen Bakker en mijn zusje kocht een aantal kleine canvassen en toen dacht ik, laat ik dat ook eens proberen.

EllesBB

EllesBB

Iedereen kan wel eens wat op een doek zetten, maar dat kun je niet meteen als kunst betitelen. Dat doet uiteindelijk je omgeving. En die omgeving, die wordt groter doordat je opvalt.
Elles schildert het liefst op grote doeken met veel zwier. Je kunt haast zeggen dat zij haar doeken boetseert. Ze werkt vrijwel nooit met een penseel, maar vaak met plamuurmessen of van alles wat binnen handbereik ligt. Meestal werkt ze “nat in nat” omdat ze haast heeft. Ze zegt dan in een “flow” te zitten en ze kan dan niet stoppen. De meeste kunstenaars, die je spreekt, zeggen dat zij een voorstelling hebben van iets. Elles heeft dat niet, zij kan zich visueel niets voorstellen. Dat betekent dat zij begint aan een werk met een vaag gevoel en dan ontstaat er iets. En dan pas ziet zij wat het wordt.
Veel kunstenaars werken in een bepaald thema of onderwerp. Elles heeft dat in beperkte mate. Ze kent wel perioden, waarin ze vergelijkbare schilderijen produceert. Maar dan komt een omslag en maakt ze totaal iets anders. Vaak ook in een korte of langere serie.
Mede dankzij haar website www.EllesBB.nl  hebben niet alleen klanten haar weten te vinden, maar is zij en wordt zij regelmatig gevraagd in binnen – en buitenland voor exposities in galeries en op tentoonstellingen. Inmiddels heeft zij al vijf keer met een aantal werken in Nederlandse en buitenlandse boeken gestaan. Elles BB, bijzonder mens met een bijzonder talent.

 

 

EllesBB

EllesBB

Elles BB, an artist ‘in’ format.

In later life she started painting, first with some shaky steps, but soon she experienced appreciation and recognition in her own environment and after several years abroad as well. When you ask her to tell something about herself or to write something down, she says, “I paint”. That statement is significant for her work, it is what she does.
All her life she has been involved in design, decoration and fashion. As such she worked for a number of famous Dutch interior architects. She herself had a shop in Deventer for a long time. First vintage and curiosities and later American seconds in combination with fashion. She always tried to beautify her environment. She can only find rest and peace in an harmonious environment. And when there is none she will create it.
Why did you start painting, I asked. Her answer was amazing. You would expect quite a story about training, art school and being abroad. But she said, “I was with my sister at an art supply shop and my younger sister bought a number of small canvases and then I thought, let’s give it a try.”

EllesBB

EllesBB

Anyone can put something on a canvas, but you cannot describe that as being Art right away. That is up to the spectator. That environment gets bigger because you are noticed.
Elles paints large canvases with panache. You might say that she sculpts her canvases. She hardly ever uses a brush, but mostly she works with a painters knife or anything else within reach. Usually she works “wet in wet” because she is always in a hurry. She says to be in a “flow” and cannot stop. Most artists, you meet, say that see something in vision. Elles can’t, she cannot visualize anything in front of her mind’s eye. It means for her that she starts working with a vague feeling and then the creation comes to be. And by that time she sees what she made after all.
Many artists work within a particular theme or topic. Elles did so but only to certain extent. She has certain styles, in which she produces similar paintings. But then she starts with something completely different. Again in a short or longer series.
Thanks to her web site, www.EllesBB.nl  , not only customers were able to find her, but she is and has been asked regularly at home and abroad for exhibitions and galleries.  In the meanwhile, her work can be admired in five Dutch and foreign books already.
Elles BB, a special person with a special talent.

 

 

 

 

 

 

 

Kaart wordt geladen...
Locatie

Hotel Ara
Veerweg 10
3336LM Zwijndrecht